Precisielandbouw

Precisielandbouw

Veel akkerbouwers gebruiken al GPS op hun tractoren. Met een satellietsignaal kunnen ze zo precies rechtdoor rijden op steeds dezelfde baan en weten ze ook precies waar bepaalde slechte stukken zitten of bepaalde onkruiden of vogelnesten. Maar er kan nog veel meer met precisielandbouw. Onder precisielandbouw verstaan we een veel specifieker omgaan met het gewas. Niet meer het hele gewas bemesten of bespuiten maar alleen die planten of delen van het perceel die het nodig hebben. Deze technieken zijn volop in ontwikkeling. Er zijn twee benaderingen:

1. ‘wetmatigheden’ opstellen door het verzamelen van heel veel gegevens en die te analyseren (big data). Voor deze benadering worden gegevens van allerlei boeren verzameld om zo te komen tot bijvoorbeeld waarschuwingssystemen tegen ziekten en plagen. Zo’n waarschuwingsmodel of beslissingsondersteunend systeem (BOS) waarschuwt de boer als er risico is op een bepaalde ziekte of plaag, waarmee het volgens een vast ritme spuiten tot het verleden behoort. Voor veel ziekten zijn er al zulke modellen en er wordt hard gewerkt aan meer van deze modellen.

Voorbeeld van een taakkaart

2. precies vaststellen  met metingen welke planten of delen van het perceel iets nodig hebben. Hiervoor zijn nodig a) technieken die vaststellen welke planten of delen van het perceel iets nodig hebben, vaak met camera’s of sensoren; b) Machines die dat kunnen toedienen aan een beperkt deel van het gewas of perceel en c) Berekeningen om 1 en 2 aan elkaar te koppelen. Bij deze vorm van precisielandbouw worden de zogenaamde taakkaarten gemaakt, plattegronden van percelen met daarin precies aangegeven hoe bijvoorbeeld de gewasgroei of de bemestingstoestand of zuurgraad van de grond is.

 

 

 

 

 

Beide benaderingen zullen er voor zorgen dat er veel nauwkeuriger mest en gewasbeschermingsmiddelen worden toegediend.
Verdergaande robotisering van de teelt lijkt efficiënter dan de huidige teeltwijze. Echter, de ervaring en het ‘boerengevoel’ van boeren moet niet worden onderschat. Menig boer is zich zelf ook niet altijd bewust wat hij allemaal meeweegt bij zijn beslissingen en daarom wordt dit ook moeilijk om vast te leggen in modellen. En: de meeste boeren willen toch echt graag zelf op het land werken in plaats van dat ze vanuit een kantoor de robots aansturen.

Een voorbeeld van wat er allemaal op een akkerbouwbedrijf wordt gedaan met precisielandbouw vindt u hier.