Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer houdt in, dat boeren gestimuleerd worden om iets extra’s te doen om de biodiversiteit te stimuleren en allerlei planten en dieren in stand te houden. Dit wordt veelal gedaan door het aanleggen van akkerranden met bloemenmengsels. Akkervogels zoal de veldleeuwerik, patrijs en geelgors maken daar graag gebruik van om te nestelen en op een veilige manier hun jongen groot te brengen. In de akkerbouw speelt niet zozeer het maaien rondom vogelnesten, want de gewassen worden pas na het broedseizoen geoogst. Er wordt wel actief getracht om vogels te beschermen.

Vaak zie je een combinatie van een zogenaamde natuurvriendelijke oever langs een sloot met daarnaast een beheerde akkerrand. Op deze manier zijn de sloten optimaal beschermd.