Mitigatie

Mitigatie

Mitigatie is het tegengaan van de klimaatverandering. Te hoge uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2, is de oorzaak van klimaatverandering. Akkerbouw kan een grote positieve bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Juist akkerbouwgewassen zijn in staat CO2 te binden. Immers, planten halen CO2 uit de lucht en door middel van fotosynthese maken zij er O2 (zuurstof) van en bouwstoffen voor hun eigen groei.

Om de opwarming van onze planeet af te remmen moeten we o.a. het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk beperken, ook in de akkerbouw. Daarnaast hebben akkerbouwers mogelijkheden voor het winnen van hernieuwbare energie uit wind, zon en biomassa. Die mogelijkheden zijn nog lang niet volledig benut.

Ook het vastleggen van CO2 in de bodem kan een belangrijke bijdrage zijn om de opwarming te beperken. Uit diverse onderzoeken is al helder geworden dat het bouwplan, de grondbewerking en groenbemesters grote invloed hebben op de mate waarin CO2 kan worden vastgelegd. Zoveel mogelijk maaigewassen en groenbemesters in het bouwplan en een niet-kerende grondbewerking zijn goed voor de binding van CO2. Helaas is veel overheidsbeleid in strijd met deze wens. Alle akkerbouwers telen wel groenbemesters. Deze worden aan het eind van de teelt ondergewerkt in de grond en verhogen zo het organische stofgehalte in de grond. De CO2  die door de groenbemesters is gebruikt wordt zo, omgezet in plantmateriaal, in de bodem verwerkt.